Att bygga stad

God stadsbyggnad, arkitektur och landskapsarkitektur är grundläggande för att skapa attraktiva städer och samhällen. Varje projekt Gimle genomför ska bidra till att bygga en bättre stad. Vi har därför tagit fram ett arkitekturprogram baserat på forskning och god praktik för att i varje projekt tillvarata platsens unika möjligheter.

Stadsbyggnad

Grunden i varje projekt är att förstå dess roll i det kringliggande samhället. Gimle har fokus på en attraktiv, vacker och levande stadsmiljö med mångfald och variation. En stadsmiljö som är en del av en helhet där människor med olika förutsättningar och livssituation kan leva, mötas och trivas tillsammans.

I en stadsmiljö är gränssnittet mellan hus och gata av största vikt för hur huset kommer att uppfattas över tid. Bottenvåningen utgör en liten del av fasaden men en stor del av upplevelsen. På Gimle Bostad tar vi särskild hänsyn till bottenvåningens gestaltning och dess funktioner samt hur de möter gatan. Vi möjliggör fler lokaler än platsen kräver idag eftersom våra hus ska utvecklas med platsen i hundratals år. Vi anpassar också hyrorna för att få en mångfald av verksamheter som berikar platsen.

Vi tror att detta synsätt gynnar hela det kringliggande samhället och i förlängningen därmed även värdet på våra fastigheter.

Arkitektur

Ordet arkitektur kommer ursprungligen från det grekiska ordet architekton och betyder byggmästare. I en snävare definition betyder arkitektur konsten och vetenskapen avseende utformningen av den byggda mänskliga miljön.

Enligt den äldsta texten om arkitektur skall arkitektur skapa en harmonisk och balanserad kombination av tre motstridiga principer – skönhet, styrka och användbarhet.

Gimle brinner för arkitektur och för att ta ansvar som byggmästare. Genom en god arkitektur kan vi bidra till att utveckla den bebyggda miljön till gagn för stadens långsiktiga utveckling.

Att arbeta med de bästa arkitekterna, hållbara material och omsorg kring vackra detaljer ger huset ett arkitektoniskt värde både på håll och när man kommer tätt inpå.

Entrén till husen kräver omtanke så att trapphusen är luftiga, vackra, trygga och välkomnande. Planlösningarna studeras utifrån klassiska värden som rumssamband, axialitet, omslutenhet, öppningar, materialval och ljusinsläpp. Det är viktigt att det kring projektet, i huset och i bostaden är tydligt vilka delar som är offentliga, privata, men också halvprivata.

Inredningen i bostäderna handlar om att ge en hög kvalitet med material som håller och åldras vackert. På Gimle bryr vi oss om de sista detaljerna, de som gör skillnaden som är svår att se men som alla känner om de kommer in i ett hus.


Landskapsarkitektur

Vi är inspirerade av värden som lek och umgänge, vackra lösningar med gedigna materialval men vill också kunna skapa en lugn grön oas med tid för avkoppling långt bort från stadens stress.

Kvartersmarken, gårdarna, taken och fasaderna spelar dessutom en allt större roll för att klara de hållbarhets-krav som ställs på en byggnad idag. Genom landskapsarkitekturen arbetar vi aktivt med frågor som grönytefaktor, dagvattenhantering, skyfall, gröna fasader och tak, biologisk mångfald och spridningsfunktioner.

Gimle har som ambition att lyfta frågorna som rör landskapsarkitektur redan tidigt i processen och ta medvetna beslut som säkerställer hållbarhet, kvalitet, funktion, skötsel och vackra lösningar.