Hållbarhet

En hållbar utveckling beskrivs som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För Gimle innebär det att vi vill medverka till att skapa en stadsbyggnadsstruktur och byggnader som håller över mycket lång tid, att använda material som är bra ur hälso- och livscykelperspektiv, att bygga energieffektivt och att möjliggöra för de boende att kunna leva hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Social hållbarhet

Gimle har speciellt fokus på de grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden Studenter, ungdomar, nyanlända men också personer som av olika skäl hamnat vid sidan om samhället eller behöver ett aktivt stöd – skall få det av oss. Vårt mål är att binda ihop stadens invånare i en kontext där vi kan leva tillsammans i trygghet och där alla kan ta del av stadens fördelar. För att uppnå detta utvecklar vi i huvudsak mindre bostäder av hög arkitektonisk kvalitet.

Gimle är på flera sätt ett unikt företag eftersom vi även ger alla lediga bostäder till bostadsförmedlingen, förutom de lägenheter som går direkt till kommunens socialtjänst eller andra utsatta grupper. Gimle har utvecklat ett helt eget koncept för social hållbarhet och har idag samarbeten med flera av stadens sociala aktörer.

Enligt bostadsförmedlingen är det normalt att hyres-värdar tillämpar tre gånger årshyran som inkomstkrav, det innebär att 40% av bostadskön inte klarar kraven för nyproduktion. Gimle arbetar med väsentligt lägre inkomstkrav och har istället ambitionen att den som sköter sig och betalar hyran skall ha möjlighet att bo i våra bostäder.

Trygghet och säkerhet i och kring huset är en viktig aspekt för den sociala hållbarheten. Gimle arbetar enligt ett speciellt framtaget program för att säkerställa att även dessa frågor är med och styr utformningen av huset.

Till sist är vi övertygade om att ett starkt närvarande lokalsamhälle är positivt för stadens långsiktiga utveckling. Gimle bidrar därför i varje projekt med att stötta det lokala kultur- och föreningslivet kring de bostäder vi uppför.

Ekologisk hållbarhet

På Gimle arbetar vi för att nå ett klimatneutralt byggande och nettonollutstläpp i driftsskedet genom att kontinuerligt testa nya lösningar och implementera de som fungerar väl i alla våra fastigheter. Inför varje projekt utvärderar vi val av stomsystem. Där det är lämpligt väljer vi gärna trä som ger väsentligt lägre klimatpåverkan än betong.

Ur ett livscykelperspektiv är husens tekniska livslängd av stor vikt. Att bygga fasader som tål svenskt klimat, att välja stommar som håller i hundratals år, att välja material som kräver inget eller litet underhåll och som dessutom åldras vackert är vårt fokus

Vi arbetar utifrån en flerstegsmodell för hållbar energi: 1, minimera energibehovet med god formfaktor och bra klimatskal, energisnål teknik och beteendepåverkan. 2, köp miljövänlig el och värme. 3, återvinn energi ur t ex frånluft och avlopp. 4, minimera köpt energi genom hållbar energiproduktion med bl a solceller på alla fastigheter.

 

Vi vill också underlätta för de boende att göra bra miljöval. Bland annat prioriterar vi cykel framför bil och parkeringsplatser projekteras med laddstolpar.

Ekonomisk hållbarhet

Gimle fokuserar på att investera i hög kvalitet från start för att garantera en långsiktigt effektiv förvaltning. Att kontinuerligt renovera och bygga om är både ekonomiskt och ekologiskt oförsvarbart.

Gimle har ingen ambition att vara hyresledande, tvärt om arbetar vi aktivt för att minska våra kostnader och på olika sätt dela med oss av överskottet till de boende och till samhället.

Genom att formellt vara ett dotterbolag till Fastighets AB Balder garanteras en stark ekonomisk genomförandekraft till nytta för kommuner och närboende. Detta ger en stabil ekonomisk hållbarhet och stödjer bolaget i dess ambition att nå en hög arkitektonisk kvalitet till rimliga kostnader.